zmiany przepisów

Przerejestrowanie pojazdu od 2024 roku – nowe przepisy

Jeśli planujesz kupić lub sprzedać samochód używany, musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przerejestrowania pojazdu. Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym mają na celu uproszczenie procedur i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat przerejestrowania pojazdu od 2024 roku.

Co to jest przerejestrowanie pojazdu?

Przerejestrowanie pojazdu to czynność polegająca na zmianie danych właściciela lub użytkownika pojazdu w systemie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Przerejestrowanie pojazdu jest obowiązkowe w przypadku nabycia lub zbycia pojazdu, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela lub użytkownika pojazdu, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub tablic rejestracyjnych, a także w innych sytuacjach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Przerejestrowanie pojazdu dokonuje się w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania stałego lub czasowego właściciela lub użytkownika pojazdu. Do przerejestrowania pojazdu potrzebne są następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dowód osobisty lub paszport właściciela lub użytkownika pojazdu,
 • umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie OC pojazdu,
 • dowód zapłaty opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Jakie są nowe zasady przerejestrowania pojazdu od 2024 roku?

Nowe zasady przerejestrowania pojazdu od 2024 roku wprowadzają kilka istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów. Oto najważniejsze z nich:

Zniknie zawiadomienie o zakupie samochodu używanego

Do końca 2023 roku obowiązuje możliwość złożenia zawiadomienia o zakupie samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce. Zawiadomienie to chroni nabywcę przed karą za brak rejestracji pojazdu, jeśli poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż. Zawiadomienie o zakupie samochodu używanego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu.

Od 1 stycznia 2024 roku zawiadomienie o zakupie samochodu używanego zostanie zniesione. Oznacza to, że nabywca samochodu używanego będzie musiał dokonać przerejestrowania pojazdu w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż czy nie. Przerejestrowanie pojazdu będzie konieczne również wtedy, gdy nabywca nie planuje korzystać z samochodu na drogach publicznych.

Zmienią się terminy na przerejestrowanie pojazdu

Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się terminy na przerejestrowanie pojazdu. Dotychczasowy termin 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu zostanie skrócony do 14 dni. Termin ten będzie liczony od dnia:

 • nabycia pojazdu na terytorium Polski,
 • dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE,
 • prowadzenia pojazdu na terytorium Polski z państwa członkowskiego UE.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 14 dni będzie liczony od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Termin 14 dni na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu dotyczy właścicieli prywatnych. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten zostanie wydłużony do 30 dni, ale będą zwolnieni z tego obowiązku, jeśli dokonają zbycia pojazdu przed upływem tego okresu.

Zmienią się kary za brak przerejestrowania pojazdu

Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się również kary za brak przerejestrowania pojazdu. Dotychczasowe kary były uznaniowe i mogły wynosić od 50 zł do 1000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu i od 100 zł do 5000 zł za brak rejestracji pojazdu. Nowe kary będą stałe i będą wynosić:

 • 500 zł dla właściciela pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 14 dni,
 • 1000 zł dla właściciela pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni,
 • 2000 zł dla właściciela pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni.

Kary te będą nakładane przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela lub użytkownika pojazdu. Starosta będzie mógł nałożyć karę na podstawie danych z systemu CEPiK lub na podstawie zgłoszenia sprzedaży przez poprzedniego właściciela.

Podsumowanie

Przerejestrowanie pojazdu od 2024 roku to ważna zmiana, która dotyczy wszystkich właścicieli i użytkowników samochodów używanych. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie procedur i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Aby uniknąć kary za brak przerejestrowania pojazdu, należy pamiętać o złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu w starostwie w odpowiednim terminie. Warto również sprawdzić, czy poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż samochodu, aby uniknąć problemów z prawem.